แนะนำศิษย์เก่า
"ศิษย์เก่า คนเก่ง" ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล )   รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2558
:::ภาพและข้อมูลจาก กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::
 :::ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card