Mahidol Alumni Talk
เคล็ดลับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดย ดร. ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่ 8 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ที่ปรึกษาธุรกิจ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card