Mahidol Alumni Talk
เพลง “รูปที่มีทุกบ้าน” และ “พระราชาในนิทาน” บทเพลงจากใจคนไทย ถ่ายทอดโดย ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล ของขวัญชิ้นสุดท้ายเพื่อในหลวง รัชกาลที่ 9 
 
- ผู้กำกับ : นายวิภูริศ ศิริทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- กำกับภาพ : นายวรภัทร ปิยเศรษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ผู้แสดงเพลงภาษามือ : นายสรณชน ก้อนสมบัติ และนางสาวภัทรมน หวานดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

- เรียบเรียง, เปียโน : นายศสรัล ทรงเกียรติกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 49 (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)  
- เรียบเรียง, ขับร้อง : Fascinating Four 
   นายภาคภูมิ สาครเสถียร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 53 (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)  
   นางสาวธัญลักษณ์ บุญเรือง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 53 (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)    
   นายสันติพัทธ์ สันติชัยอนันต์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 55 (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)  
   นางสาวธัญญลักษณ์ เหล่าเรืองธนา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 53 (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)  
-ออกแบบภาพในหลวง ร.๙ : นายอาชวิน ถิ่นสมุทร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยนานาชาติ)  

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card