Mahidol Alumni Talk
เผยแพร่เมื่อ 17 เม.ย. 2015 โดย NooJook StopDrink

สัมภาษณ์ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังค­มไทยปลอดบุหรี่ ในงานแถลงข่าว “แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขอาวุโส สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปล­อดบุหรี่ และ ภาคี 700 องค์กร ร่วมประกาศปฏิญญาและสนับสนุน (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ” วันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้องกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา

 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card