Mahidol Alumni Talk
ขอให้ทุกท่านย้อนดูตัวเอง ทำสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสัง­คม รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ให้สมกับที่เป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังคำว่า "อัตตานัง อุปมัง กเร" พึงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนปฏิบัติต่อตนเอ­ง

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card