แนะนำศิษย์เก่า
08-01-2020
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2531 (PH) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA
17-12-2019
นายวิภูริศ ศิริทิพย์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 56 (IC) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 คน ของ บุคคลผู้เป็นที่สุดแห่งปี 2019 จากนิตยสาร GQ THAILAND
06-11-2019
คุณพัชรี รักษาวงศ์ คินส์เปอร์เกอร์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยนานาชาติ) รหัส 37 รุ่น 105 พิธีกร ผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษ
18-09-2019
รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) รหัส 21 รุ่นที่ 89 ผู้อำนวยการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายอวัยวะจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
04-09-2019
Dr. Ailan Li
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 39 (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) Director, WHO Health  Emergencies Programme (Manila, Philippines)
22-08-2019
นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 112 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ผู้เชี่ยวชาญการชะลอวัย  ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยกรุงเทพ
14-08-2019
ดร.สุภัชญา เตชะชูเชิด
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 119(คณะวิทยาศาสตร์)   เจ้าของธุรกิจขายสารพัดน้ำยาที่ช่วยโลกลดขยะ
19-06-2019
นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล(คณะสาธารณสุขศาสตร์ รุ่น 32) ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
04-06-2019
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ไข่เกษ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2514 (คณะสาธารณสุขศาสตร์) ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
28-05-2019
ส​พ.ญ.วารีย์​ ลิ้มรุ่งสุโข
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 46 รุ่น 114 (คณะสัตวแพทยศาสตร์)สัตวแพทย์สาวผู้ช่วยชีวิตทารกที่คลอดกะทันหันริมถนน
18-03-2019
พ.ญ.พิยะดา หาชัยภูมิ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) จิตแพทย์ นักแต่งเพลง
24-01-2019
นายจำเริญ รัตนตั้งตระกูล
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 114  รหัส 46(CMMU)ผู้ประกาศข่าว พิธีกร นักพากษ์เสียง มีประสบการณ์การพูด  
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card