ลงทะเบียนสำหรับศิษย์เก่า

ตรวจสอบประวัติจากฐานข้อมูลศิษย์เก่า

1. ข้อมูลส่วนตัว

เพศ
    
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
สัญชาติ

2. การศึกษา

ระดับ รหัสนักศึกษา ปีที่เข้าการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์ มหาวิทยาลัย

3. อาชีพ

อาชีพ
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน
จังหวัด
ประเทศ
โทรศัพท์ที่ทำงาน

4. อื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น กิจกรรมที่ท่านได้กลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งพิเศษสมัยเรียน เช่น นายกสโมสรนักศึกษา ประธานสภา รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ (ทั้งจากมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก)

สิ่งที่ท่านต้องการให้คณะ/มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน คือ
ข้อเสนอแนะ
โปรดกรอกตัวเลขหรือตัวอักษรที่ท่านเห็นด้านล่างนี้

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card