ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

ทันตแพทย์ 
อรรถพร 
ลิ้มปัญญาเลิศ
ผู้มีส่วนร่วมพัฒนาระบบสุขภาพก้าวหน้า

ทันแพทย์อรรถพรเริ่มจากการเป็นทันตแพทย์คนแรกที่นำความรู้ในตำราไปช่วยรักษาโรคฟันให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดแพร่ นำประสบการณ์จากการทำกิจกรรมนักศึกษา ไปสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพฟันให้กับเด็กนักเรียนในอำเภอวังชิ้นและขยายเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์สุขภาพฟันในระดับจังหวัด ก่อนจะก้าวเข้ามาทำงานให้กับองค์กรวิชาชีพผ่านการเลือกตั้ง จนดำรงตำแหน่งเลขาธิการทันตแพทยสภา วาระที่ 8 นอกจากนั้น ยังได้เข้าไปมีบทบาทขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศ นำความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์ ผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เริ่มต้นจากตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการ สะสมประสบการณ์จนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งรองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และยังมุ่งมั่นนำความรู้ อุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ช่วยพัฒนาระบบสุขภาพให้ก้าวหน้าต่อไป "30 ปีที่แล้ว ผมเคยเขียนบทความสั้นๆ ให้กับน้องๆ บอกเล่าถึงความตั้งใจและสิ่งที่เป็นเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา จุดเริ่มต้นของบทความ อยู่บนดาดฟ้าชั้น 8 อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 30 ปีผ่านไป อาคาร 1 เหลือเพียงความทรงจำ หากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตบัณฑิดที่เป็นผลผลิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล อาจเป็นเรื่องเล่าอีกหลายตอน ให้กับใครอีกหลายคน"

Published on: 20/09/2022 06:03 pm
36.ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ__resize

MU Quick Fact

Class of: 1992
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Dentistry
Degree: Doctor of Dental Surgery