ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

รศ. ดร. 
จักรกฤษณ์ 
ศุทธากรณ์ 
วิศวกรนักพัฒนานวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์

วิศวกรนักพัฒนานวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์ :
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์ควบคู่กับการเป็นนักบริหารมามากกว่า 18 ปี ท่านมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาดิจิทัลเฮลท์แคร์และหุ่นยนต์หลายประเภท สนับสนุนให้ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในประเทศไทยพัฒนาเป็นจริงและมีประสิทธิภาพ เช่น หุ่นยนต์ช่วยแพทย์อัจฉริยะ หุ่นยนต์กู้ภัย หุ่นยนต์ผ่าตัด และหุ่นยนต์ฝึกแพทย์ผ่าตัด นอกจากนั้นท่านยังเป็นผู้บุกเบิกในการก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ท่านเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ BART LAB ซึ่งเป็นแหล่งคิดค้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์และยังได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย (Thai Robotics Society) เป็นประธานจัดแข่งขัน RoboCup Thailand การแข่งขัน RoboCup Asia-Pacific 2017 และ World RoboCup 2022 จนเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ท่านได้รับเลือกเป็น Trustee ของ World RoboCup Federation ทางด้านการบริหาร รศ.ดร.จักรกฤษณ์ เป็นอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล 2 สมัย และได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ถึง 2 สมัย ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิศวกรรมศาสตร์ 64 แห่งทั่วประเทศไทย และภายใต้การนำองค์กรของท่านสามารถขับเคลื่อนให้ 6 หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดลได้รับการรับรองมาตรฐาน ABET ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการศึกษาระดับสากลและได้รางวัล TQC เป็นที่แรกของประเทศในกลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 27/06/2024 01:32 pm
1017192copy23

MU Quick Fact

Class of: 1995
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Faculty of Engineering
Degree: Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
Facebook
Twitter
LinkedIn