มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสร้างเสริมความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานสร้างความผูกพันศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา เป็นสื่อกลางเสริมสร้างความผูกพันของศิษย์เก่าต่อมหาวิทยาลัย ด้วยหลัก 3 ประการ คือ

  1. ให้เกียรติ เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและช่วยเหลือส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมถึงการรับฟังความต้องการจำเป็น
  2. แจ้งข่าว แจ้งให้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ รวมถึงข้อมูลการให้บริการและสิทธิประโยชน์สำหรับศิษย์เก่า
  3. เชิญเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งกิจกรรมของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเป็นผู้นำในการทำโครงการ/กิจกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า และสนับสนุนให้ศิษย์เก่าเป็นต้นแบบของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน สมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ข้อมูลการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และข้อมูลสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย ได้ตามช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (alumni.mahidol.ac.th ) และเว็บไซต์ Mahidol University Careers Service (careers.mahidol.ac.th)  

 

 “ความสำเร็จแท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ”
“True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind”

 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2849 4651, 0 2879 4526
E-mail : mahidolalumni@mahidol.ac.th
  Mahidol Alumni voc