แนะนำศิษย์เก่า
17-03-2017
ปภาวี เจียมสวัสดิ์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 55 รุ่นที่ 123(MT) ตัวแทนคณะเข้ารับการฝึกงานที่ University of Santo Tomas  :::ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::
17-03-2017
เค้นท์ สเคาว์เทิ่น
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 54 รุ่นที่ 122(SC) ประธานชมรมสันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2555  :::ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::
17-03-2017
อ.ดร.ชลชัย อานามนารถ
พิธีกรประจำรายการ Healthy Fine Day :::ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::
16-03-2017
รศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 93 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ประธานโครงการ 1 ล้าน 5 แสนก้าว
15-02-2017
นายปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 52 รุ่น 120 (RA) รางวัลโครงการจิตอาสาต้นแบบ ด้านวิชาการ ระดับยอดเยี่ยม  ปี 2557  :: ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::
09-02-2017
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 64 (SI) ได้รับรางวัลแมกไซไซ ในฐานะผู้นำชุมชนในปี 2516 จากมูลนิธิรามอน แมกไซไซ ประเทศฟิลิปปินส์
08-02-2017
นายรังสิมา พรโสภิณ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 55 รุ่น 123 (SS)  ได้รับทุนพระราชทานภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2558
31-01-2017
นางสาวธัญลักษณ์ พุฒิสิริโรจน์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 48 รุ่น 116 (LA) 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันระบำใต้น้ำ รายการ Sea Games ครั้งที่ 26  ::: ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::
31-01-2017
นางสาวศศิกานต์ คำรักษ์เกียรติ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 53 รุ่น 121 (RA) รางวัลรองชนะเลิศ "เรื่องเล่าเร้าพลัง" งานมหกรรมคุณภาพ Quality Conference  ปี 2559 :::ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::
25-01-2017
นางสาว ดวงดาว ขันติชัยขจร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 55 รุ่น 123 (LA) รับตำแหน่งกุลธิดากาชาด ประจำปี 2559   :::ภาพและข้อมูลจาก  สภากาชาดไทย ::::
20-01-2017
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทยหญิงชนิกา ตู้จินดา
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  รหัส 25 รุ่นที่  68  (SI)  คณบดีหญิงคนแรกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :::ภาพและข้อมูลจาก พิพิธภัณฑ์ศิริราช  :::
30-12-2016
รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  รหัส 46 รุ่นที่  114  (SC)  รางวัล SAADC2015 Young Scientist Award :::ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::
30-12-2016
นายศุภกร ลือกุลภาวงษ์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 (SC) ผู้อำนวยการสร้างละครเวทีการกุศล :::ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::
30-12-2016
นางสาววิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 38 รุ่นที่ 106  (RA) ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนำเสนอแผนการปฏิรูปประเทศ  :::ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::
30-12-2016
ศาสตราจารย์ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล,2521 (DT) รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2558 :::ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::
30-12-2016
คำรณ ไพศาลพัฒนสกุล
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 (SI) บุคคลต้นแบบ ที่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมมหิดล ปี 2558 :::ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::
30-12-2016
วริศรา ตุวยานนท์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2541 (NS)  พยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558  :::ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::
30-12-2016
ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล
"ศิษย์เก่า คนเก่ง" ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (SI) รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2558  :::ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::: 
previous 1 2 3 next

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card