วีดีโอ
20,000 km from Bangkok to Toulouse VDO from Deutsche Welle
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติเยอรมนี Deutsche Welle นำเสนอ VDO ทบทวนความสำเร็จของนักศึกษา นักศึกษากลุ่ม The Pilgreens วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
แนะนำศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทรศัพท์ 02-849-4651-2, 02-849-4526 โทรสาร 02-849-4510
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor , สมาชิก : visitorvisitorvisitorvisitorvisitor
Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card